Politika privatnosti i zaštita podataka

Milica Jauković pr PASS (u daljem tekstu: PASSIONISTA), sa sedištem u Beogradu, opština Stari Grad, ul. Maršala Birjzzova 22, MB: 66605400, PIB: 113137516, u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući sve relevantne propise. 

Molimo vas da ove informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti
PASSIONISTA je Rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima koji uređuju oblast zaštitu podataka o ličnosti. PASSIONISTA, kao Rukovalac podacima o ličnosti, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.  

Obrađivač podataka o ličnosti
PASSIONISTA, u svom poslovanju, može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
PASSIONISTA je u skladu sa relevantnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO). Ovom licu se možete obratiti vezano za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrši PASSIONISTA, kao i u pogledu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Milica Jauković
Kontakt podaci: passionista2021@gmail.com, 063/17-28-499

Podaci o ličnosti koje prikuplja PASSIONISTA
Podaci o ličnosti koje PASSIONISTA prikuplja  zavise prevashodno od: vrste usluge koju pružamo kupcima, korisnicima i klijentima, namere ovih lica da koriste naše usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:
    - osnovne lične podatke (ime i prezime)
    - osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
    - podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://passionista.rs
    - podatke vezane za korišćenje PASSIONISTA internet prodavnice (webshop)
    - podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju
    - ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti
PASSIONISTA prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu  ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, ali i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju tražiti izričiti pristanak.
Razlozi zbog kojih PASSIONISTA obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:
- prodaja robe i usluga
- prodajne i marketinške aktivnosti
- administracija ugovornog odnosa
- upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
- dostava kupljene robe
- postupak naplate ili prisilna naplata dugova
- slanje obaveštenja putem newsletter-a i/ili SMS-a i Viber-a
- druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja PASSIONISTA kompanije

Razlozi zbog kojih obrađujemo vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:
- obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja
- sprečavanje i otkrivanje prevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gorenavedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak, koji može biti povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

Pristup podacima o ličnosti
PASSIONISTA preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:
• državnim organima kao i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti
• advokatima
• servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama
• drugim poslovnim partnerima

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima PASSIONISTA kompanije, izuzev državnih organa i organa javne vlasti.

Obrada podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.
Podaci o ličnosti koje PASSIONISTA prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje PASSIONISTA kompanije. 

Ostvarivanje prava
Kada je to predviđeno zakonom, lice čije podatke obrađuje PASSIONISTA ima: 
- pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti
- pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti) ukoliko PASSIONISTA podatke o ličnosti obrađuje uz dati pristanak
- pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti
- pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati
- pravo na podnošenje prigovora direktno PASSIONISTA kompaniji ili nadležnom državnom organu

PASSIONISTA licima čiji se podaci o ličnosti obrađuju, u cilju realizacije gorepobrojanih prava, obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale za postavljanje zahteva:
 - lično, u bilo kom PASSIONISTA prodajnom objektu 
 - putem elektronske pošte: passionista2021@gmail.com

Lice čije podatke o ličnosti PASSIONISTA obrađuje predmetni zahtev podnosi lično i to tako da je PASSIONISTA ovlašćenim licima omogućena identifikacija podnosioca zahteva. 

Pravo na prigovor nadzornom organu
Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direkrno PASSIONISTA kompaniji, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900

Čuvanje podataka o ličnosti
Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih PASSIONISTA obrađuje.
Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga (primera radi, transakcija isporuke, dostave, reklamacije) čuvaju se najkasnije  5 (pet) godina od dana transakcije.
Podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem newsletter-a i/ili SMS-a i Viber-a čuvaju se dok god se lice nalazi na Newsletter i/ili SMS i Viber mailing listama, odnosno opoziva saglasnosti. 
Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

Kontakt
Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti:
 - slanjem elektronske pošte na passionista2021@gmail.com
 - pisanim putem na adresu: Milica Jauković pr PASS, Maršala Birjuzova 22, Beograd, Srbija
 - putem obrasca 
 - pozivom na 063/17-28-499

Za komunikaciju sa kompanijom PASSIONISTA, radi ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti, potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.


Ažuriranje Politike privatnosti
PASSIONISTA redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i isti usklađuje sa sopstvenim poslovnim procesima i/ili sa zakonskim i regulatornim obavezama. 
Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na PASSIONISTA internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu https://passionista.rs U slučaju da dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti PASSIONISTA će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno vas informisati. 

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe
Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe PASSIONISTA prikuplja sledeće podatke:
- ime i prezime
- adresa isporuke ili preuzimanja robe
- broj telefona
- e-mail adresa

Navedene podatke PASSIONISTA čini dostupnim poslovnim partnerima - pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane PASSIONISTA kompanije za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Kolačići ("Cookies") i praćenje internet aktivnosti
PASSIONISTA internet prezentacija koja se nalazi na internet domenu https://passionista.rs/ koristi kolačiće (eng. Cookies), u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja,  njenog daljeg unapređenja, kao i poboljšanja vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.
Kolačić je tekstualna datoteka koja se šalje vašem uređaju (računaru, tabletu, mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posećujete. PASSIONISTA koristi kolačiće kako bi posetiocima njegove internet prezentacije olakšao i poboljšao pristup onim funkcijama koje internet prezentacija pruža. Informacije koje PASSIONISTAprikuplja koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na interent prezentaciji kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu i slično.
Kolačiće posetilac PASSIONISTA internet prezentacije može u svakom trenutku onemogućiti (blokirati) u postavkama internet pretraživača koji koristi. Ako posetilac sa blokiranim kolačićima pristupi PASSIONISTA interent prezentaciji, određene funkcionalnosti na internet prezentaciji neće biti moguće.
PASSIONISTA na internet prezentaciji, na stranicama online prodavnice, koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics, Facebook Pixel i gtag. 

 
Newsletter i/ili SMS i Viber obaveštenje i upotreba podataka o ličnosti za marketing
Ako lice želi da prima obaveštenja o PASSIONISTA ponudama putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na newsletter listu “Saznajte prvi.” Prilikom prijave na ovu listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon i štiklirati polje "Želim da primam newsletter obaveštenja."

Ako lice obaveštenja želi da prima preko SMS-a i Viber-a, potrebno je da se prijavi na SMS i Viber mailing listu, popuni označena polja ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon i štiklira polje "Želim da primam SMS/Viber obaveštenja." U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa newsletter i/ili SMS i Viber mailing liste pozivom na broj telefona 011/3690-235, slanjem zahteva na mail passionista2021@gmail.com, ili na adresu: Bulevar vojvode Mišića br. 41, Beograd.

Lice može na PASSIONISTA internet prezentaciji da registruje korisnički nalog, tako što će popuniti određena polja - ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon. Lice može u svakom trenutku opozvati datu saglasnost i deaktivirati korisnički nalog slanjem zahteva na e-mail adresu zpassionista2021@gmail.com, ili na adresu: Maršala Birjuzova 16, Beograd.

Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, PASSIONISTA može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju PASSIONISTA daje na obradu isključivo podatke koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe ne sme koristiti predmetne podatke.

PASSIONISTA neće kontakt podatke date za slanje newsletter i/ili SMS i Viber obaveštenja deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Newslettera i/ili SMS i Viber obaveštenja, a kao kupac ili registrovani korisnik korisničkog naloga, od PASSIONISTA-ja može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo. Pored toga, PASSIONISTA može licu dostaviti informacije  koje se odnose na promene u vezi sa poslovanjem PASSIONISTA kompanije i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.